Do the following encryption/decryption exercises: 1. Encrypt the...